Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2022 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk

Zadania zrealizowane w 2022 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w ramach stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk wraz z odbudową infrastruktury drogowej.

Zadania zrealizowane w 2022 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi:

1. Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 76937 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1503K Florynka - Izby w km 1+860 - 1+930 w m. Florynka.

Wartość całkowita zadania – 86 346,00 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi - 69 076,00 zł

 

2. Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 72917 roboczy 424 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka - Tropie -Bartkowa Posadowa w km 13+380 - 13+830 w m. Bartkowa-Posadowa.

Wartość całkowita zadania - 120 000,00 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi - 96 000,00 zł