Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2023 - Dokumentacja projektowo-budowlana stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk

W 2023 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi Powiat Nowosądecki realizuje zadanie...

W 2023 roku ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi Powiat Nowosądecki realizuje zadanie pn.: 

“Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwi-ska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 7+800 – 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810 w m. Florynka”

Wartość całkowita zadania – 157 440,00 zł

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi - 125 952,00 zł