Postępowania, zapytania ofertowe

Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 7+148 do 7+292 (w tym przejście dla pieszych w km 7+225) w miejscowości Żeleźnikowa Wielka

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.55.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-09-20 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 196.926,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 20.09.2021 r. godz. 12.26

Pliki do pobrania