Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pzd.nowy-sacz.pl...

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pzd.nowy-sacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 23-03-2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09-06-2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na archiwalny charakter informacji lub wytworzenie informacji poza urzędem); zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają wpisanej wartości alternatywnej. 
 • Materiały video dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy i nie zawierają transkrypcji opisowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienie dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 18-09-2020

Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji 18-01-2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe i inne ułatwienia na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dodatkowo strona posiada następujące ułatwienia w Menu dostępności

 • Funkcje ustawiające kontrast strony (ciemny, lekki, brak kolorów, kontrast+),
 • Podświetlanie linków,
 • Powiększanie wielkości liter – duży tekst, zwiększone odstępy między literami,
 • Zatrzymywanie animacji,
 • Czytelne czcionki, przyjazne dla dyslektyków, zwiększone odstępy miedzy wierszami,
 • Duży kursor, reading mask, przewodnik do czytania,
 • Focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • Szybkie przejście do kluczowych elementów strony (menu, wyszukiwarka, treść, stopka) za pomocą przycisku tabulator na klawiaturze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony pod adresem biuro@pzd.nowy-sacz.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 18 442 74 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Wiśniowieckiego.

Wejście nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu – dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich budynek ten jest niedostępny. Budynek jest dwukondygnacyjny, schody uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, wejście nie jest zabezpieczone bramkami; przy wejściu zamontowany jest dzwonek wzywający pracownika PZD do obsługi klientów.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych w sąsiedztwie budynku Urzędu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 7 dni przed planowaną wizytą.