Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pzd.nowy-sacz.pl...

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pzd.nowy-sacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 23-03-2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09-06-2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na archiwalny charakter informacji lub wytworzenie informacji poza urzędem); zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają wpisanej wartości alternatywnej. 
 • Materiały video dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy i nie zawierają transkrypcji opisowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienie dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 18-09-2020

Deklarację poddano przeglądowi i aktualizacji 01-03-2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe i inne ułatwienia na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dodatkowo strona posiada następujące ułatwienia w Menu dostępności

 • Funkcje ustawiające kontrast strony (ciemny, lekki, brak kolorów, kontrast+),
 • Podświetlanie linków,
 • Powiększanie wielkości liter – duży tekst, zwiększone odstępy między literami,
 • Zatrzymywanie animacji,
 • Czytelne czcionki, przyjazne dla dyslektyków, zwiększone odstępy miedzy wierszami,
 • Duży kursor, reading mask, przewodnik do czytania,
 • Focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • Szybkie przejście do kluczowych elementów strony (menu, wyszukiwarka, treść, stopka) za pomocą przycisku tabulator na klawiaturze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony pod adresem biuro@pzd.nowy-sacz.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 18 442 74 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl lub  do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Remontów

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i RemontówOkreślenie stanowiska: stanowisko urzę ...

2022-07-27 15:28:45

Zobacz więcej
Ograniczenia ruchu dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t na drodze Kotów - Polany

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w związku z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1578 K Kotów - Polany w km 2+440 w miejscowości Kotów od dnia 19 lipca 2022 roku do odwołania wprowadza się czasowe ograniczenie przejazdu tą drogą dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

2022-07-21 20:51:31

Zobacz więcej