Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu NowosądeckiegoZadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji StrategicznychDofinansowanie w ramach Progra ...

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie w ramach Programu: 9 915 057,51 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Programu: 9 405 423,55 zł

Okres realizacji: III - VIII 2024

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach Inwestycji objętej dofinansowaniem przewiduje:

a) Modernizacja drogi powiatowej nr 1544 K Chełmiec – Naszacowice (3,77 km).

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia wraz chodnikiem na odcinku 350 mb (termin realizacji: do 100 dni od daty podpisania umowy).

b) Modernizacja drogi powiatowej nr 1565 K Niecew – Podole Górowa w m. Lipnica Wielka (999 mb).

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa jezdni i poboczny, budowa chodników, przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi, kanalizacja deszczowa, przepusty pod zjazdami, przebudowa istniejących rowów w postaci ścieków drogowych, umocnienia skarp koszami kamienno – siatkowymi, wycinka drzew i krzewów, montaż urządzeń BRD.

c) Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu nowosądeckiego w tym:  Modernizacja drogi powiatowej nr 1583 K Obwodnica zachodnia Nowego Sącza (987 mb)

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia na odcinku ok. 1 km w ramach której podniesiono parametry nośności do KR 5.