Postępowania, zapytania ofertowe

Remont drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała Nr 1518K w miejscowości Wierchomla Wielka w km 2+610 - 3+730

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.64.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-07 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.350.911,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 07.10.2021 r. godz. 10.03.

Pliki do pobrania