Postępowania, zapytania ofertowe

Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+344 do 1+548 (w tym przejście dla pieszych w km 1+446 ) w miejscowości Mała Wieś, Gmina Chełmiec

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.56.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-09-20 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 178.782,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 20.09.2021 r. godz. 13.10

Pliki do pobrania