UCHWAŁA Nr 20/V/99 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego zarządu Dróg w Nowym Sączu Na podstawie art. 4 ust. 6 i art. 12 ust.8 lit. i o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz.578), art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 60, z 1988 r. nr 19, poz.132, z 1989 r. nr 35, poz.192, z 1990 r. nr 34, poz.198, z1991 r. nr 75, poz.332, z 1993 r. nr 47, poz.212, z 1994 r. nr 127, poz.627 oraz z 1997 r. nr 6, poz.31, nr 80, poz.497, nr 106, poz.677 i nr 123, poz. 780), art. 52 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106, poz.668), art. 18 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz.1014), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

  1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostkę budżetową pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
  2. Teren działania Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje powiat nowosądecki.

§2

  1. Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi – zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu nowosądeckiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzanie ruchem na drogach powiatowych oraz gminnych.
  2. Wykaz dróg powiatowych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu określa Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

§4

Mienie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu określa Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 r. i podlega ogłoszeniu na powiatowej tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Jan DUDA

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 1314/2014 - zmiana Regulaminu Rozmiar: 1.29 Mb    Typ: pdf
Uchwała Nr 348/2012 - zmiana Regulaminu Rozmiar: 0.41 Mb    Typ: pdf
Schemat Struktury Organizacyjnej Rozmiar: 0.24 Mb    Typ: pdf
Uchwała Nr 171/2011 - zmiana Regulaminu Rozmiar: 0.21 Mb    Typ: pdf
Uchwała Nr 377/XL/2006 - nadanie statutu Rozmiar: 0.09 Mb    Typ: pdf
Uchwała Nr 20/V/99 - powołanie PZD Rozmiar: 0.08 Mb    Typ: pdf