Dyrektor
mgr inż. Adam CZERWIŃSKI

Dyrektor
tel. (18) 442 74 14, (18) 442 64 88

Zastępca Dyrektora
inż. Wojciech BŁAŻUSIAK

Zastępca Dyrektora
tel.  (18) 442 74 14, (18) 442 64 88

 1. Zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności;
 2. Reprezentowania Zarządu Dróg na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji oraz upoważnień udzielonych przez Starostę, Zarząd Powiatu i Dyrektora;
 3. Podpisywania korespondencji wychodzącej z Zarządu Dróg, nie zastrzeżonej do podpisu Dyrektora;
 4. Wydawania decyzji i postanowień – z upoważnienia Zarządu Powiatu  (w ramach udzielonego upoważnienia);
 5. Sprawdzania dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych pod względem formalno- rachunkowym,
 6. Zatwierdzania i podpisywania dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w Zarządzie Dróg.
Główny Księgowy
mgr Edyta CEPIGA

Główny Księgowy
tel: (18) 448 40 68
e-mail: e.cepiga@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 2. Prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 3. Zapewnienie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, polegające na:
  • akceptowaniu wydatków Zarządu,
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami,
  • analizie i parafowaniu projektów umów dotyczących zadań finansowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz kontrasygnowaniu zawieranych umów,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości tych umów,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 4. Sporządzanie przelewów bankowych.
 5. Dokonywanie bieżącej analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.
 6. Nadzór nad uzgodnieniami i prowadzeniem kont syntetycznych i analitycznych.
 7. Prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.
Referat Finansowo-Księgowy
mgr Edyta CEPIGA

Główny Księgowy
tel: (18) 448 40 68
e-mail: e.cepiga@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 2. Prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 3. Zapewnienie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, polegające na:
  • akceptowaniu wydatków Zarządu,
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami,
  • analizie i parafowaniu projektów umów dotyczących zadań finansowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz kontrasygnowaniu zawieranych umów,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości tych umów,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 4. Sporządzanie przelewów bankowych.
 5. Dokonywanie bieżącej analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.
 6. Nadzór nad uzgodnieniami i prowadzeniem kont syntetycznych i analitycznych.
 7. Prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.
Joanna KUBACKA

Specjalista
tel: (18) 448 40 68
e-mail: j.kubacka@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie analityki wydatków budżetowych i dochodów budżetowych, uzgadnianie analityki wydatków i dochodów budżetowych z księgowością syntetyczną.
 2. Rozliczanie inwentaryzacji i różnic inwentaryzacyjnych.
 3. Prowadzenie szczegółowej ewidencji kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
 4. Prowadzenie ewidencji analitycznej do dochodow z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz egzekwowanie należności z tego tytułu.
Referat ds. Organizacyjnych i Kadr
mgr Agnieszka OGIELA

Kierownik referatu
tel. (18) 442 63 30
e-mail: a.ogiela@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów i wyposażenia techniczno – biurowego.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących majątku trwałego Zarządu Dróg.
 3. Załatwianie spraw związanych z dostawą wody, ciepła, energii elektrycznej, odbioru nieczystości stałych, funkcjonowaniem łączności telefonicznej, internetowej.
 4. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem środków transportowych i sprzętu, będących na wyposażeniu Zarządu Dróg.
 5. Prowadzenie spisu inwentarzowego mienia Zarządu Dróg
 6. Organizowanie likwidacji, sprzedaży lub zagospodarowania materiałów i środków zbędnych dla Zarządu Dróg.
 7. Przygotowanie i prowadzenie programów ubezpieczeniowych Zarządu Dróg.
 8. Gospodarka odpadami.
 9. Prowadzenie ewidencji i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego – w zakresie obsługi nieruchomości Zarządu Dróg.
 10. Prowadzenie gospodarki magazynowej.
 11. Przygotowanie magazynu do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w sposób pozwalający na sprawne i dokładne przeprowadzenie spisu z natury.
 12. Opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Dyrektora,  umów i innych dokumentów w zakresie realizowanych zadań.
 13. Nadzorowanie pracy sprzątaczki.
 14. Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych i informacji w zakresie swojego działania.
 15. Współdziałanie z pozostałymi stanowiskami w celu realizacji zadań przez Zarząd jako całość.
 16. Wykonywanie innych czynności służbowych, zleconych przez zwierzchników.
mgr Joanna NESTOR-SUSKA

Radca Prawny

Obsługa prawna Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, w szczególności:

 1. Zapewnienie poprawności formalno-prawnej sporządzanych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego, Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, zarządzeń Starosty, zarządzeń i decyzji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz podpisywanych przez niego umów i porozumień.
 2. Współudział w negocjacjach prowadzonych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu z innymi podmiotami w związku z zawieranymi przez Dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu porozumieniami, umowami itp.
 3. Reprezentowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w postępowaniu przed sądami, prokuraturą, organami administracji państwowej, samorządowej.
Sprawy BHP i kontrola wewnętrzna

Referat Inwestycji i Remontów
mgr inż. Joanna Kruszyńska

Kierownik
tel: (18) 448 40 76
e-mail: j.kruszynska@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Opracowywanie informacji dla Zarządu Powiatu, Komisji Rady i Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 2. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i rozliczeń z pozyskanych środków zewnętrznych.
 3. Koordynacja zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
 4. Opracowywanie projektów wystąpień Starosty Nowosądeckiego i wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, związanych z wykonywaniem zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Opracowywanie wniosków, ocen, analiz i innych materiałów związanych ze strategią rozwoju Powiatu Nowosądeckiego w zakresie infrastruktury drogowej.
 7. Opracowywanie projektów porozumień (umów) zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami na realizację wspólnych zadań.
mgr Grzegorz ŚLIWA

Specjalista
tel: (18) 448 40 75
e-mail: g.sliwa@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Inspektor ochrony danych osobowych.
 2. Gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji na temat programów i funduszy pomocowych oraz innych źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych na cele rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej.
 3. Monitorowanie stanu realizacji i opracowywanie projektów aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego w części dotyczącej rozwoju infrastruktury drogowej i współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
 4. Współdziałanie przy opracowywaniu wniosków o środki zewnętrzne, realizacji i rozliczeniu projektów w zakresie infrastruktury drogowej.
 5. Wykonywanie zadań, związanych z promocją projektow drogowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
 6. Współpraca (współdziałanie) przy opracowywaniu zbiorczych informacji dla potrzeb Zarządu Powiatu i innych jednostek organizacyjnych Powiatu na temat pozyskanych środków zewnętrznych na rozwój powiatowych infrastruktury drogowej.
inż. Monika IGNATOWICZ

Inspektor
tel: (18) 448 40 76
e-mail: m.ignatowicz@pzd.nowy-sacz.pl

1. Podejmowanie działań w zakresie realizacji inwestycji własnych  i remontów przydzielonych przez kierownika referatu lub dyrekcję PZD: 

 •  prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zlecanymi przez Zarząd Powiatu i  Zarząd Dróg w zakresie dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z prawem budowlanym;
 • prowadzenie zagadnień związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i aktualizacją dokumentacji technicznej dla inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury drogowej, w szczególności przygotowanie  oraz składanie wniosków o pozwolenia na budowę, zgłoszeń lub wniosków o wydanie  decyzji z zezwoleniu na realizacje  inwestycji drogowej,
 • odbiór dokumentacji od projektantów, stwierdzania jej kompletności, poprawności i terminowości wykonania, 
 • prowadzenie spraw dotyczących przygotowania, prowadzenia i realizacji inwestycji i remontów, wynikających dla inwestora z przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o drogach  publicznych, prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i innych przepisów,
 • prowadzenie zagadnień związanych z odbiorem robót oraz przeglądów gwarancyjnych,
 • udział w planowaniu zadań inwestycyjno-remontowych – przedstawianie wniosków i propozycji zadań inwestycyjnych i remontów,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji prawno-technicznej, związanej z realizacją inwestycji                       i remontów w tym uzyskiwanie niezbędnych opracowań, pozwoleń, uzgodnień itp., 
 • udział w przekazywaniu wykonawcom placu / terenu przeznaczonego pod i remonty/.
 • bieżąca kontrola realizacji postanowień umownych, prowadzenie bieżących kontaktów                        z wykonawcami  z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • organizowanie i udział w częściowych i końcowych odbiorach wykonywanych robót  na realizowanych  zadaniach inwestycyjno-remontowych, 
 • sporządzanie rozliczeń zadań inwestycyjno - remontowych oraz weryfikacja rozliczeń przedstawionych przez wykonawców,
 • współpraca przy dokonywaniu inwentaryzacji na prowadzonych zadaniach inwestycyjno-remontowych (w tym w przypadku zmiany wykonawcy), 
 • współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w celu realizacji wspólnych inwestycji (w zakres opracowywanych dokumentacji technicznych),
 • prowadzenie spraw dotyczących  oddawania do użytkowania zrealizowanych  obiektów budowlanych,
 • udział w przeglądach gwarancyjnych oraz kontrola realizacji zaleceń gwarancyjnych przez wykonawców,
 • organizowanie współpracy z kierownikiem referatu   oraz z inspektorem nadzoru w zakresie opracowania i zatwierdzania dokumentacji.
 • współpraca z Referatem Zarządzania Pasem Drogowym w zakresie gospodarowania pasem drogowym na odcinkach projektowanych lub realizowanych robotach drogowych.
 • prowadzenie  nadzoru nad  robotami  prowadzonymi  przez  Zarząd  Dróg  i  inne   jednostki   lub           wykonawców na drogach powiatowych, zgodnie z prawem budowlanym w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi;
 • sprawowanie  nadzoru  nad  realizacją  umów  o  roboty  budowlane  dotyczących inwestycji i remontów w zakresie: potwierdzania ilości i jakości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, sporządzania lub kontrolowania prawidłowości dokumentów stanowiących podstawę dla rozliczeń budowy, w tym obmiarów powykonawczych, kosztorysów itp., sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w  próbach i odbiorach technicznych, przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych, elementów lub zrealizowanych etapów inwestycji lub remontów.
 • 2. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych, a w szczególności: 
 • 2.1.Przygotowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowania w zakresie oszacowania wartości, opisu oraz ustalenia źródeł finansowania źródła finansowania przedmiotu zamówienia (przygotowanie wniosku o zamówienie),
 • 2.2.Udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia z zakresu  prowadzonych spraw lub udział w komisjach przetargowych powołanych przez Dyrektora PZD, 
 • 2.3.Nadzór nad realizacją umów z zakresu realizowanych zadań.
 • 3. Opracowywanie projektów uchwał rady powiatu oraz zarządu powiatu w zakresie prowadzonych spraw
 • 4.Prowadzenie sprawozdawczości GUS i innej w zakresie prowadzonych spraw - przygotowywanie informacji dla rady powiatu oraz zarządu powiatu oraz innych uprawnionych jednostek, na temat realizacji w/w zadań.
Andrzej ŚWIERK

Specjalista
tel: (18) 448 40 73
e-mail: a.swierk@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie zagadnień związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i aktualizacją dokumentacji technicznej dla inwestycji i bieżących remontów.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących wymogów i procedur administracyjnych, dotyczących przygotowania, prowadzenia i realizacji inwestycji, wynikających dla inwestora z przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i innych przepisów.
 3. Prowadzenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i wykorzystaniem elektronicznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu, w tym m.in. dotyczących funkcjonowania strony internetowej oraz zamieszczania informacji o przetargach i innych ogłoszeń.
mgr inż. Dominika KROK

Inspektor
tel: (18) 448 40 72
e-mail: d.krok@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Określenie potrzeb dotyczących przygotowania i finansowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów.
 2. Zlecenie oraz prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zleconymi i realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w zakresie regulacji stanu prawnego.
 3. Przygotowanie materiałów związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów zajetych pod drogi oraz nieruchomości administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości: zlecenie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz wycen nieruchomości.
 5. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia własności nieruchomości oraz przygotowanie dokumentów do podpisania umów użyczenia, dzierżawy (np. Wody Polskie, lasy państwowe) w celu uzyskania prawa dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Przeprowadzenie spraw dotyczących wejścia w teren w związku z przygotowaniem lub wykonaniem robót budowlanych.
 7. Uzgadniania dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami i rozgraniczeniami gruntów przyległych do dróg.
 8. Współdziałanie:
  • z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu w celu uzyskiwania materiałów geodezyjnych (map, wypisów),
  • z Zespołem ds. Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w celu realizacji wspólnych działań (np. sprzedaży nieruchomości),
  • z Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w celu uzyskiwania odpisów z ksiąg wieczystych oraz sprawdzania stanu prawnego nieruchomości,
  • z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w celu sporządzania notatek do wniosków, i protokołów zdawczo-odbiorcznych.
 9. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 10. Wymieniony powyżej zakres obowiązków dotyczy spraw związanych z drogami znajdującymi się w rejonie Gminy Grybów, Gminy Kamionka, Gminy Łabowa, Miasta i Gminy Krynica-Zdrój, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna-Zdrój, Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i Gminy Rytro.
mgr inż. Paulina KOZYRA

Inspektor
tel: (18) 448 40 72
e-mail: p.kozyra@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Określenie potrzeb dotyczących przygotowania i finansowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów.
 2. Zlecenie oraz prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zleconymi i realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w zakresie regulacji stanu prawnego.
 3. Przygotowanie materiałów związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów zajetych pod drogi oraz nieruchomości administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości: zlecenie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz wycen nieruchomości.
 5. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia własności nieruchomości oraz przygotowanie dokumentów do podpisania umów użyczenia, dzierżawy (np. Wody Polskie, lasy państwowe) w celu uzyskania prawa dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Przeprowadzenie spraw dotyczących wejścia w teren w związku z przygotowaniem lub wykonaniem robót budowlanych.
 7. Uzgadniania dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami i rozgraniczeniami gruntów przyległych do dróg.
 8. Współdziałanie:
  • z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu w celu uzyskiwania materiałów geodezyjnych (map, wypisów),
  • z Zespołem ds. Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w celu realizacji wspólnych działań (np. sprzedaży nieruchomości),
  • z Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w celu uzyskiwania odpisów z ksiąg wieczystych oraz sprawdzania stanu prawnego nieruchomości,
  • z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w celu sporządzania notatek do wniosków, i protokołów zdawczo-odbiorcznych.
 9. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 10. Wymieniony powyżej zakres obowiązków dotyczy spraw związanych z drogami znajdującymi się w rejonie Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna, Gminy Chełmiec, Gminy Podegrodzie, Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Łącko, Gminy Nawojowa
Referat Zarządzania Pasem Drogowym
mgr inż. Andrzej KORWIN

Kierownik Referatu
tel: (18) 448 40 69
e-mail: a.korwin@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Organizowanie i prowadzenie przeglądów dróg i obiektów drogowych oraz organizowanie i koordynacja przeglądów mostów.
 2. Organizowanie i prowadzenie inwentaryzacji dróg powiatowych; stała aktualizacja informacji o drogach.
 3. Prowadzenie książek obiektów budowlanych w odniesieniu do dróg i obiektów drogowych.
 4. Prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i ustalanie przebiegu tych dróg.
 5. Załatwianie spraw związanych ze zmianą klasyfikacji dróg.
 6. Prowadzenie zagadnień dotyczących odwodnienia dróg oraz utrzymania, remontów i urządzeń odwadniających.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów rozstrzygnięć przygotowywanych przez gminy w zakresie zamierzeń lokalizowania przy drogach obiektów i budowli – koordynacja działań stanowisk pracy w tym zakresie.
 8. Prowadzenie książek obiektów budowlanych w odniesieniu do dróg i drogowych obiektow mostowych z wykorzystaniem programów komputerowych do prowadzenia ewidencji dróg i mostów (EWIDR i EMO).
 9. Dokonywanie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych - współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami Zarządu Dróg.
mgr inż. Krystyna BINKOWSKA

Starszy Specjalista
tel: (18) 448 40 67
e-mail: k.binkowska@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych - z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej - i reklam w pasie drogowym oraz naliczanie kar i opłat z tego tytułu. Opiniowanie lokalizacji ww. obiektów i urządzeń budowlanych poza pasem drogowym.
 2. Załatwianie spraw dotyczących zjazdów do dróg powiatowych.
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wynikającym z punktów 1 i 2.
 4. Przyjmowanie stron, prowadzenie całości postępowania wyjaśniającego, w tym przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wniosków w sprawach, o których mowa w punktach 1 i 2, prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w załatwianych sprawach.
 5. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie, w tym w zakresie egzekwowania warunków technicznych odbudowy dróg przez podmioty zajmujące pas drogowy.
 6. Wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zagadnień, o których mowa w punktach 1 i 2
mgr inż. Barbara SIKORA

Starszy Specjalista
tel: (18) 448 40 66
e-mail: b.sikora@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Załatwianie spraw związanych z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń obcych (w tym prowadzenie postępowania administracyjnego), a w szczególności linii teletechnicznych, sieci wodociągowych, ciepłowniczych, i gazowych, w tym:
  • określenie warunków realizacji,
  • uzgadnianie projektów,
  • naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na w/w cele,
  • egzekwowanie warunków odbudowy dróg
 2. Zapewnienie nadzoru nad przebiegiem robót wymienionych w punkcie 1 oraz ich odbioru.
 3. Przyjmowanie stron, prowadzenie całości postępowania wyjaśniającego ( w tym przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wniosków w sprawach, o których mowa w punkcie 1 ), prowadzenie dokumentacji i przygotowywaniem decyzji administracyjnych w załatwianych sprawach.
 4. Organizowanie i przeprowadzanie kontroli zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie.
 5. Wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących wyżej wymienionych zagadnień lub niezachowania wydanych warunków.
 6. Prowadzenie spraw związanych z zadrzewieniem w pasie drogowym.
Referat Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem
mgr Elżbieta POCIECHA

Inspektor
tel: (18) 448 40 68
e-mail: e.pociecha@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Organizowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych – przygotowywanie wytycznych do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych
 2. Przyjmowanie meldunków wykonawców zimowego utrzymania dróg, dotyczących stanu przejezdności dróg powiatowych.
 3. Przyjmowanie interwencji stron, dotyczących przejezdności dróg powiatowych.
 4. Udzielanie zainteresowanym informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych, wprowadzonych objazdach itp.
 5. Sporządzanie informacji, ocen i analiz w zakresie działania Referatu Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem
 6. Współdziałanie w załatwianiu spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz przy opracowaniu map, dotyczących organizacji ruchu na drogach powiatowych.
Sekcja liniowa
Jan CECUR

Kierownik Sekcji
tel: (18) 448 40 73

 1. Sprawowanie kierownictwa nad działalnością drogowej służby liniowej i organizowanie jej pracy.
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru lub organizowanie nadzoru nad pracą pracowników.
 3. Sekcji liniowej w celu zapewnienia wymaganej jakości i terminowości wykonywanych robót.
 4. Wykonywanie bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu pracowników drogowej służby liniowej następujących zadań;
  • utrzymanie przejezdności sieci drogowej,
  • organizowanie i wykonywanie prac w celu likwidacji zagrożenia na drogach i mostach,
  • bieżące wykonywanie napraw dróg i obiektów mostowych oraz znaków i innych urządzeń drogowych,
  • współdziałanie za stanowiskami pracy Zarządu w zakresie nadzoru nad robotami na drogach i obiektach mostowych,
  • przeprowadzanie systematycznych objazdów wszystkich dróg powiatowych w celu dokonywania oceny stanu dróg i obiektów inżynierskich, warunków przejezdności, oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, oraz zadrzewienia i odwodnienia pasa drogowego, bieżące wykonywanie napraw dróg i obiektów mostowych oraz znaków i innych urządzeń drogowych,
  • organizowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
  • organizowanie ochrony obiektów mostowych w okresie spływu lodów i wielkich wód.
Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
mgr inż. Wojciech ZDUNKIEWICZ

Starszy Specjalista
tel: (18) 448 40 61
e-mail: w.zdunkiewicz@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:
  • przygotowanie materiałów wymaganych do ogłoszenia przetargów,
  • przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia,
  • umieszczenie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  • przygotowywanie projektów umów,
  • wykonywanie zadań określonych dla sekretarza komisji przetargowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu.
 2. Przygotowywanie umów na realizację robót budowlanych i innych usług, dostaw.
Inspektor Nadzoru
mgr inż. Józef ŚWIDERSKI

Główny Specjalista - Inspektor Nadzoru
e-mail: j.swiderski@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich.
 2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zlecanymi przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego i Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w zakresie dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z prawem budowlanym.
 3. Prowadzenie nadzoru nad robotami prowadzonymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu i inne jednostki lub wykonawców na drogach powiatowych, zgodnie z prawem budowlanym w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi.