Struktura

Dyrektor
mgr inż. Adam CZERWIŃSKI

Dyrektor
tel. (18) 442 74 14, (18) 442 64 88

Zastępca Dyrektora
inż. Wojciech BŁAŻUSIAK

Zastępca Dyrektora
tel.  (18) 442 74 14, (18) 442 64 88

 1. Zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności;
 2. Reprezentowania Zarządu Dróg na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji oraz upoważnień udzielonych przez Starostę, Zarząd Powiatu i Dyrektora;
 3. Podpisywania korespondencji wychodzącej z Zarządu Dróg, nie zastrzeżonej do podpisu Dyrektora;
 4. Wydawania decyzji i postanowień – z upoważnienia Zarządu Powiatu  (w ramach udzielonego upoważnienia);
 5. Sprawdzania dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych pod względem formalno- rachunkowym,
 6. Zatwierdzania i podpisywania dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w Zarządzie Dróg.
Główny Księgowy
mgr Edyta CEPIGA

Główny Księgowy
tel: (18) 448 40 68
e-mail: e.cepiga@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 2. Prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 3. Zapewnienie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, polegające na:
  • akceptowaniu wydatków Zarządu,
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami,
  • analizie i parafowaniu projektów umów dotyczących zadań finansowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz kontrasygnowaniu zawieranych umów,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości tych umów,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 4. Sporządzanie przelewów bankowych.
 5. Dokonywanie bieżącej analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.
 6. Nadzór nad uzgodnieniami i prowadzeniem kont syntetycznych i analitycznych.
 7. Prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.
Referat Finansowo-Księgowy
mgr Edyta CEPIGA

Główny Księgowy
tel: (18) 448 40 68
e-mail: e.cepiga@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie rachunkowości Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 2. Prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 3. Zapewnienie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, polegające na:
  • akceptowaniu wydatków Zarządu,
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami,
  • analizie i parafowaniu projektów umów dotyczących zadań finansowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg oraz kontrasygnowaniu zawieranych umów,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości tych umów,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 4. Sporządzanie przelewów bankowych.
 5. Dokonywanie bieżącej analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.
 6. Nadzór nad uzgodnieniami i prowadzeniem kont syntetycznych i analitycznych.
 7. Prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.
Referat ds. Organizacyjnych i Kadr
mgr Agnieszka OGIELA

Kierownik referatu
tel. (18) 442 63 30
e-mail: a.ogiela@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów i wyposażenia techniczno – biurowego.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących majątku trwałego Zarządu Dróg.
 3. Załatwianie spraw związanych z dostawą wody, ciepła, energii elektrycznej, odbioru nieczystości stałych, funkcjonowaniem łączności telefonicznej, internetowej.
 4. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem środków transportowych i sprzętu, będących na wyposażeniu Zarządu Dróg.
 5. Prowadzenie spisu inwentarzowego mienia Zarządu Dróg
 6. Organizowanie likwidacji, sprzedaży lub zagospodarowania materiałów i środków zbędnych dla Zarządu Dróg.
 7. Przygotowanie i prowadzenie programów ubezpieczeniowych Zarządu Dróg.
 8. Gospodarka odpadami.
 9. Prowadzenie ewidencji i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego – w zakresie obsługi nieruchomości Zarządu Dróg.
 10. Prowadzenie gospodarki magazynowej.
 11. Przygotowanie magazynu do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w sposób pozwalający na sprawne i dokładne przeprowadzenie spisu z natury.
 12. Opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Dyrektora,  umów i innych dokumentów w zakresie realizowanych zadań.
 13. Nadzorowanie pracy sprzątaczki.
 14. Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych i informacji w zakresie swojego działania.
 15. Współdziałanie z pozostałymi stanowiskami w celu realizacji zadań przez Zarząd jako całość.
 16. Wykonywanie innych czynności służbowych, zleconych przez zwierzchników.
mgr Joanna NESTOR-SUSKA

Radca Prawny

Obsługa prawna Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, w szczególności:

 1. Zapewnienie poprawności formalno-prawnej sporządzanych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego, Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, zarządzeń Starosty, zarządzeń i decyzji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz podpisywanych przez niego umów i porozumień.
 2. Współudział w negocjacjach prowadzonych przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu z innymi podmiotami w związku z zawieranymi przez Dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu porozumieniami, umowami itp.
 3. Reprezentowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w postępowaniu przed sądami, prokuraturą, organami administracji państwowej, samorządowej.
Sprawy BHP i kontrola wewnętrzna

Referat Inwestycji i Remontów
mgr inż. Joanna Kruszyńska

Kierownik
tel: (18) 448 40 76
e-mail: j.kruszynska@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Opracowywanie informacji dla Zarządu Powiatu, Komisji Rady i Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 2. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i rozliczeń z pozyskanych środków zewnętrznych.
 3. Koordynacja zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
 4. Opracowywanie projektów wystąpień Starosty Nowosądeckiego i wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, związanych z wykonywaniem zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Opracowywanie wniosków, ocen, analiz i innych materiałów związanych ze strategią rozwoju Powiatu Nowosądeckiego w zakresie infrastruktury drogowej.
 7. Opracowywanie projektów porozumień (umów) zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami na realizację wspólnych zadań.
mgr Grzegorz ŚLIWA

Specjalista
tel: (18) 448 40 75
e-mail: g.sliwa@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Inspektor ochrony danych osobowych.
 2. Gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji na temat programów i funduszy pomocowych oraz innych źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych na cele rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej.
 3. Monitorowanie stanu realizacji i opracowywanie projektów aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego w części dotyczącej rozwoju infrastruktury drogowej i współdziałanie w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
 4. Współdziałanie przy opracowywaniu wniosków o środki zewnętrzne, realizacji i rozliczeniu projektów w zakresie infrastruktury drogowej.
 5. Wykonywanie zadań, związanych z promocją projektow drogowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.
 6. Współpraca (współdziałanie) przy opracowywaniu zbiorczych informacji dla potrzeb Zarządu Powiatu i innych jednostek organizacyjnych Powiatu na temat pozyskanych środków zewnętrznych na rozwój powiatowych infrastruktury drogowej.
Andrzej ŚWIERK

Specjalista
tel: (18) 448 40 73
e-mail: a.swierk@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie zagadnień związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i aktualizacją dokumentacji technicznej dla inwestycji i bieżących remontów.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących wymogów i procedur administracyjnych, dotyczących przygotowania, prowadzenia i realizacji inwestycji, wynikających dla inwestora z przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i innych przepisów.
 3. Prowadzenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i wykorzystaniem elektronicznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu, w tym m.in. dotyczących funkcjonowania strony internetowej oraz zamieszczania informacji o przetargach i innych ogłoszeń.
mgr inż. Dominika KROK

Inspektor
tel: (18) 448 40 72
e-mail: d.krok@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Określenie potrzeb dotyczących przygotowania i finansowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów.
 2. Zlecenie oraz prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zleconymi i realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w zakresie regulacji stanu prawnego.
 3. Przygotowanie materiałów związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów zajetych pod drogi oraz nieruchomości administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości: zlecenie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz wycen nieruchomości.
 5. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia własności nieruchomości oraz przygotowanie dokumentów do podpisania umów użyczenia, dzierżawy (np. Wody Polskie, lasy państwowe) w celu uzyskania prawa dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Przeprowadzenie spraw dotyczących wejścia w teren w związku z przygotowaniem lub wykonaniem robót budowlanych.
 7. Uzgadniania dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami i rozgraniczeniami gruntów przyległych do dróg.
 8. Współdziałanie:
  • z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu w celu uzyskiwania materiałów geodezyjnych (map, wypisów),
  • z Zespołem ds. Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w celu realizacji wspólnych działań (np. sprzedaży nieruchomości),
  • z Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w celu uzyskiwania odpisów z ksiąg wieczystych oraz sprawdzania stanu prawnego nieruchomości,
  • z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w celu sporządzania notatek do wniosków, i protokołów zdawczo-odbiorcznych.
 9. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 10. Wymieniony powyżej zakres obowiązków dotyczy spraw związanych z drogami znajdującymi się w rejonie Gminy Grybów, Gminy Kamionka, Gminy Łabowa, Miasta i Gminy Krynica-Zdrój, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna-Zdrój, Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i Gminy Rytro.
mgr inż. Paulina KOZYRA

Inspektor
tel: (18) 448 40 72
e-mail: p.kozyra@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Określenie potrzeb dotyczących przygotowania i finansowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów.
 2. Zlecenie oraz prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi, zleconymi i realizowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu w zakresie regulacji stanu prawnego.
 3. Przygotowanie materiałów związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów zajetych pod drogi oraz nieruchomości administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości: zlecenie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz wycen nieruchomości.
 5. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia własności nieruchomości oraz przygotowanie dokumentów do podpisania umów użyczenia, dzierżawy (np. Wody Polskie, lasy państwowe) w celu uzyskania prawa dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
 6. Przeprowadzenie spraw dotyczących wejścia w teren w związku z przygotowaniem lub wykonaniem robót budowlanych.
 7. Uzgadniania dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałami i rozgraniczeniami gruntów przyległych do dróg.
 8. Współdziałanie:
  • z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu w celu uzyskiwania materiałów geodezyjnych (map, wypisów),
  • z Zespołem ds. Gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w celu realizacji wspólnych działań (np. sprzedaży nieruchomości),
  • z Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w celu uzyskiwania odpisów z ksiąg wieczystych oraz sprawdzania stanu prawnego nieruchomości,
  • z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w celu sporządzania notatek do wniosków, i protokołów zdawczo-odbiorcznych.
 9. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 10. Wymieniony powyżej zakres obowiązków dotyczy spraw związanych z drogami znajdującymi się w rejonie Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna, Gminy Chełmiec, Gminy Podegrodzie, Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Łącko, Gminy Nawojowa
Referat Zarządzania Pasem Drogowym
mgr inż. Andrzej KORWIN

Kierownik Referatu
tel: (18) 448 40 69
e-mail: a.korwin@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Organizowanie i prowadzenie przeglądów dróg i obiektów drogowych oraz organizowanie i koordynacja przeglądów mostów.
 2. Organizowanie i prowadzenie inwentaryzacji dróg powiatowych; stała aktualizacja informacji o drogach.
 3. Prowadzenie książek obiektów budowlanych w odniesieniu do dróg i obiektów drogowych.
 4. Prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i ustalanie przebiegu tych dróg.
 5. Załatwianie spraw związanych ze zmianą klasyfikacji dróg.
 6. Prowadzenie zagadnień dotyczących odwodnienia dróg oraz utrzymania, remontów i urządzeń odwadniających.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów rozstrzygnięć przygotowywanych przez gminy w zakresie zamierzeń lokalizowania przy drogach obiektów i budowli – koordynacja działań stanowisk pracy w tym zakresie.
 8. Prowadzenie książek obiektów budowlanych w odniesieniu do dróg i drogowych obiektow mostowych z wykorzystaniem programów komputerowych do prowadzenia ewidencji dróg i mostów (EWIDR i EMO).
 9. Dokonywanie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych - współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami Zarządu Dróg.
Referat Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem
mgr Elżbieta POCIECHA

Inspektor
tel: (18) 448 40 68
e-mail: e.pociecha@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Organizowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych – przygotowywanie wytycznych do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych
 2. Przyjmowanie meldunków wykonawców zimowego utrzymania dróg, dotyczących stanu przejezdności dróg powiatowych.
 3. Przyjmowanie interwencji stron, dotyczących przejezdności dróg powiatowych.
 4. Udzielanie zainteresowanym informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych, wprowadzonych objazdach itp.
 5. Sporządzanie informacji, ocen i analiz w zakresie działania Referatu Utrzymania Dróg i Zarządzania Ruchem
 6. Współdziałanie w załatwianiu spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz przy opracowaniu map, dotyczących organizacji ruchu na drogach powiatowych.
Sekcja liniowa
Jan CECUR

Kierownik Sekcji
tel: (18) 448 40 73

 1. Sprawowanie kierownictwa nad działalnością drogowej służby liniowej i organizowanie jej pracy.
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru lub organizowanie nadzoru nad pracą pracowników.
 3. Sekcji liniowej w celu zapewnienia wymaganej jakości i terminowości wykonywanych robót.
 4. Wykonywanie bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu pracowników drogowej służby liniowej następujących zadań;
  • utrzymanie przejezdności sieci drogowej,
  • organizowanie i wykonywanie prac w celu likwidacji zagrożenia na drogach i mostach,
  • bieżące wykonywanie napraw dróg i obiektów mostowych oraz znaków i innych urządzeń drogowych,
  • współdziałanie za stanowiskami pracy Zarządu w zakresie nadzoru nad robotami na drogach i obiektach mostowych,
  • przeprowadzanie systematycznych objazdów wszystkich dróg powiatowych w celu dokonywania oceny stanu dróg i obiektów inżynierskich, warunków przejezdności, oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, oraz zadrzewienia i odwodnienia pasa drogowego, bieżące wykonywanie napraw dróg i obiektów mostowych oraz znaków i innych urządzeń drogowych,
  • organizowanie prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
  • organizowanie ochrony obiektów mostowych w okresie spływu lodów i wielkich wód.
Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
mgr inż. Wojciech ZDUNKIEWICZ

Starszy Specjalista
tel: (18) 448 40 61
e-mail: w.zdunkiewicz@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Prowadzenie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a w szczególności:
  • przygotowanie materiałów wymaganych do ogłoszenia przetargów,
  • przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia,
  • umieszczenie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  • przygotowywanie projektów umów,
  • wykonywanie zadań określonych dla sekretarza komisji przetargowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu.
 2. Przygotowywanie umów na realizację robót budowlanych i innych usług, dostaw.
Inspektor Nadzoru
mgr inż. Józef ŚWIDERSKI

Główny Specjalista - Inspektor Nadzoru
e-mail: j.swiderski@pzd.nowy-sacz.pl

 1. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich.
 2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zlecanymi przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego i Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w zakresie dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z prawem budowlanym.
 3. Prowadzenie nadzoru nad robotami prowadzonymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu i inne jednostki lub wykonawców na drogach powiatowych, zgodnie z prawem budowlanym w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi.